"Narkomana się tworzy: - w domu, szkole, uczelni, na podwórku i na kolonii, słowem wszędzie. Lepi się go z cudownej materii dziecięcej naiwności, chęci poznania świata, wrażliwości, uczuć, porywów serca, najskrytszych tajemnic i szczerych łez."

Marek Kotański

Zadzwoń do nas
501 376 764

Dla nauczycieli

1. Zajęcia wykładowe pt. „Jak rozpoznać, że dziecko bierze narkotyki”

Zajęcia mają na celu dostarczenie podstawowej wiedzy o środkach odurzających, ich podziale i działaniu na ustrój młodego człowieka. Prezentacja akcesoriów służących do używania narkotyków. Przedstawienie przyczyn używania przez młodzież środków psychoaktywnych oraz mechanizmów wchodzenia w uzależnienie. Omówienie podstawowych symptomów wskazujących na kontakt nastolatka z narkotykiem w kontekście praw rządzących okresem adolescencji (uwrażliwiamy na niepokojące sygnały, zachowania i sytuacje). Objaśnienie działania testów, które pozwalają na jednoznaczne określenie rodzaju zażytego narkotyku.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (grupa do 30 osób)

Cena: 1000 złotych


2. Zajęcia wykładowe pt., „Co robić, gdy dziecko bierze narkotyki – podstawowe interwencje pedagogiczne”.

Głównym celem tych zajęć jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę umożliwiającą udzielanie pomocy młodzieży znajdującej się w początkowym okresie zażywania narkotyków. Omawiamy przyczyny podejmowania przez nauczyciela interwencji i określamy ich prawidłowe zasady. Wskazujemy sytuacje, kiedy interwencja jest konieczna a kiedy nie. Odpowiadamy na pytanie-jak postępować, by interwencja byłą efektywna i skuteczna oraz charakteryzujemy zasady tzw.,, kontraktu”. Akcentujemy konieczność współpracy z rodzicami. Przedstawiamy listę placówek leczniczych.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (grupa do 30 osób)

Cena: 1000 złotych


3. Warsztaty pt. „Jak rozmawiać z dziećmi o narkotykach?”

– Zajęcia mogą być uzupełnieniem wykładu pt.,,Podstawowe interwencje pedagogiczne”. Forma warsztatowa umożliwia wnikliwe przeanalizowanie najczęściej spotykanych pytań i argumentów młodzieży, promujących narkotyki. Zajęcia mają na celu nabycie przez nauczycieli konkretnych umiejętności podejmowania tego trudnego i często niewygodnego tematu bez wchodzenia w konfrontacje z wychowankami.

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne (grupa do 15 osób)

Cena: 1000 złotych


4.Szkolenie pt. „Dziecko z problemem alkoholowym – jak mu pomóc?”

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:, dlaczego dorośli piją alkohol, dlaczego pije młodzież, choroba alkoholowa (fazy, objawy, system iluzji i zaprzeczeń), dziecko w rodzinie alkoholowej – syndrom dziecka alkoholika, dzieci zagrożone alkoholizmem, jak można zapobiegać problemowi w sytuacji szkolnej, jak rozpoznać,że dziecko ma problem z alkoholem, wczesna interwencja, jak prowadzić zajęcia profilaktyczne.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (grupa do 30 osób)

Cena 1000 złotych


5. Warsztaty pt. „Psychospołeczne aspekty epidemii HIV/AIDS”

Projekt ten przewiduje trzy godzinne zajęcia edukacyjno- warsztatowe. M.in. przebieg zakażenia, drogi przenoszenia, słownik i terminologia, poradnictwo „przed” i „po” testowe, leki i leczenie antyretrowirusowe.

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne (grupa do 30 osób)

Cena 1000 złotych


6. Szkolenie pt. – „Przyczyny i mechanizmy zachowań agresywnych wśród młodzieży oraz strategie zaradcze: długofalowe i interwencyjne”

Zajęcia polegają na przedstawieniu społecznych i psychologicznych przyczyn przemocy w relacjach międzyludzkich. Celem ich jest pomoc w zrozumieniu zjawiska i omówienie dostępnych strategii zapobiegających i zaradczych. Kładziemy nacisk nie tylko na działania doraźne, ale na „politykę” długofalową. Uwzględniamy trudności pracy z różnorodną młodzieżą (grupy ryzyka i dzieci twórcze – liderzy środowiskowi) w tak szczególnej instytucji, jaką jest szkoła.

Wśród najważniejszych mechanizmów omawiamy następujące kwestie: brak kontroli przykrych emocji (wstyd i upokorzenie – na podstawie koncepcji Jamesa Gilligana, nieumiejętność radzenia sobie ze złością, lęk), brak utrwalonego systemu wartości i podatność na presję grupy rówieśniczej, niska odporność na frustrację, szczególnie silną w warunkach rywalizacji, brak tolerancji. Podstawą programu jest założenie, że skoro przemocy się uczymy, to można się jej oduczyć. Przemoc stała się częścią stylu życia wielu młodych ludzi, którzy uważają ją za skuteczny środek do osiągania celów, budowania własnego prestiżu w grupie lub po prostu poradzenia sobie ze strachem, czy wstydem. Czasem zdarza się, iż w dobrej intencji wzmacniamy czyjeś zachowanie, stosując niewłaściwe, nawykowe strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej, co nie rozwiązuje kwestii agresji. Program bazuje na doświadczeniach nauczycieli w pracy z młodzieżą i pokazuje możliwości stworzenia środowiska bez przemocy i sposoby jej ograniczenia, odnosi się także skrótowo do związków agresji z zażywaniem narkotyków i sterydów anabolicznych oraz piciem alkoholu.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne(grupa do 30 osób)

Cena: 1000 złotych